VADNINA

Na podlagi Statuta NK SVOBODE je Upravni odbor NK SVOBODE sprejel PRAVILNIK O VADNINAH ZA SEZONO 2020/21.

1. Mesečna vadnina v mladinskem pogonu NK SVOBODE (v nadaljevanju tudi: klub) za nogometno sezono 2020/21 (v nadaljevanju: vadnina) znaša:
50 euro (od U8 do U19)
Ob zaključku leta se evidentira plačilo za vsakega igralca posebej v preteklem letu in evidentira stanje dolga.

2. V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le en otorok, drugi otrok je vadnine oproščen (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je en otrok oproščen plačila vadnine, zaradi hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje drugi otrok.

3. Vadnino se plačuje toliko mesecev kolikor je sam klub aktiven. Vadnino je potrebno poravnati, tudi če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo kluba ter treningov več kot en mesec. V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev vadnine (potrdilo zdravnika) v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

4. Vadnina se plačuje na transakcijski račun kluba. V primeru zamude s plačilom vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zamuditve s plačilom se igralcu pošlje obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg igralca ni poravnan v 30-ih dneh po izreku prepovedi tekmovanja, se mu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja in tekmovanja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške takega pošiljanja v višini 2,00 EUR. V primeru poizkusov izogibanja plačilom obveznosti klub lahko uporabi izvšbo kot način poplačila obveznosti.

5. Igralec lahko za klub v tekoči nogometni sezoni tekmuje samo pod pogojem, da ima poravnane vse svoje obveznosti iz naslova vadnin do kluba iz preteklih sezon.

6. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilec, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek). Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti na e-naslov kluba, prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek. Igralec je upravičen do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor).

7. Igralci nogometnega razreda, ki so vključeni v nogometni razred kluba, plačujejo vadnino v polnem znesku.

8. Če se treningom kluba po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati najmanj vadnino v polovičnem znesku.

9. Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova vadnin. V primeru, da bi igralec želel oditi brez izpisnice ali pa bi podpisal profesionalno pogodbo v novem klubu in je bila igralcu v NK SVOBODI obračunana subvencionirana vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirana vadnina.

10. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi kluba (upravni odbor).

UO NK SVOBODA
Ljubljana, januar, 2021